rafsko90

40 tekstów – auto­rem jest raf­sko90.

Świat nie pot­rze­buje he­roiz­mu. Bądźmy tyl­ko dob­rzy... a zło sa­mo zniknie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 kwietnia 2018, 22:38

Eko­nomia życia

Cza­sem le­piej być bied­nym...
Bez for­sy nie tra­fię na cmentarz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 października 2017, 20:44

Wszys­cyśmy hazardzistami...
Ko­biety lu­bią gier­ki, fa­ceci - numerki. 

aforyzm dnia z 18 listopada 2013 roku
zebrał 204 fiszki • 24 kwietnia 2011, 10:38

* * *

Ko­lej­ny dzień. Zwykły dzień. Pow­tarzal­ność zdarzeń. Ja. Ten sam przys­ta­nek. Te sa­me co zwyk­le, ob­ce mi twarze. W końcu ten sam, zielo­ny auto­bus po raz ko­lej­ny dwie mi­nuty po czasie.
Zająłem stałe miejsce [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 9 kwietnia 2011, 21:08

Kłam­stwo przychodzi zew­sząd... a wychodzi bokiem. 

aforyzm dnia z 9 sierpnia 2011 roku
zebrał 173 fiszki • 31 marca 2011, 00:17

Bądź tak elas­tyczny, aby nie dać się naciągnąć. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 5 marca 2011, 21:57

Życie nie wys­ta­wia na próbę, ono da­je szanse...
Jedną. 

myśl
zebrała 156 fiszek • 18 grudnia 2010, 12:31

Cza­sem wyjście nap­rze­ciw to je­dyna dro­ga odwrotu... 

aforyzm dnia z 7 maja 2013 roku
zebrał 284 fiszki • 5 grudnia 2010, 16:52

Na­wet w bag­nie codzien­ności, war­to szu­kać przejrzystości... 

myśl dnia z 25 stycznia 2017 roku
zebrała 178 fiszek • 22 listopada 2010, 10:48

W życiu trze­ba ut­rzy­mywać "po­ziom"... co nie znaczy, że przed każdym mu­sisz się czołgać... 

myśl
zebrała 231 fiszek • 18 września 2010, 14:53
rafsko90

Chcę być wolny. Nie oceniam.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

30 kwietnia 2018, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Świat nie pot­rze­buje he­roiz­mu. [...] 

29 kwietnia 2018, 22:38rafsko90 do­dał no­wy tek­st Świat nie pot­rze­buje he­roiz­mu. [...] 

18 lutego 2018, 22:17rafsko90 sko­men­to­wał tek­st Można mnie za­giąć ale [...]

18 lutego 2018, 22:10rafsko90 sko­men­to­wał tek­st Coraz częściej spo­tykam się [...]

18 lutego 2018, 22:03rafsko90 sko­men­to­wał tek­st W poszu­kiwa­niu dro­gi,naj­ważniej­sze jest [...]

10 października 2017, 17:13rafsko90 sko­men­to­wał tek­st Ekonomia życia Cza­sem le­piej być [...]

10 października 2017, 09:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ekonomia życia Cza­sem le­piej być [...]

10 października 2017, 08:18natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Ekonomia życia Cza­sem le­piej być [...]

10 października 2017, 04:34one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ekonomia życia Cza­sem le­piej być [...]

10 października 2017, 03:18natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Ekonomia życia Cza­sem le­piej być [...]